Im Ohr das heisst: kommt raus

Von Michael Häger , diktiert

sching, sching, sching
koi, koi, koi
mrpf mrpf mrpf
kei kei kei
ihi i hi
oho ohooo
bye bye
beinat ba iij
Ohrenkuss iij oh oh oh
www. de da rein, da raus
wenn der rein kommt, kommt das raus